privacyregelement

PRIVACYBELEID van de Volkstuindersvereniging ”Langedijk”

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Volkstuindersvereniging Langedijk verwerkt van haar leden, donateurs, of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de Volkstuindersvereniging, een donatie doet of om een andere reden via een inschrijfformulier persoonsgegevens aan de VTV verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de secretaris van de Volkstuindersverenining ”Langedijk”, Potjesdam 6, 1722 XN, Zuid Scharwoude
De secretaris/beheerder persoonsgegevens is bereikbaar via :info@vtv-langedijk.net

2. Welke gegevens verwerkt en beheert de VTV en voor welk doel
2.1        In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en beheerd:
             a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
             b) adresgegevens eventueel postadres
             c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
             d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals tuinnummer(s), gehuurde m2 tuin, opstallen, soort lidmaatschap en         ingangsdatum.

2.2         De VTV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a)     Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv. de verplichte zaterdagochtend werkbeurten.

b)     Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de VTV

c)     Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, tuinhuur, borgsommen, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten en overige financiële transacties af te wikkelen.

2.3            Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de VTV

De VTV gebruikt uw naam en e-mailadres om u te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de VTV.

 Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via schriftelijke afmelding bij het secretariaat.

 

3. Bewaartermijnen

De VTV verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de geautomatiseerde  persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VTV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Alle persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de secretaris en penningmeester en in uitzonderingsgevallen de overige bestuursleden

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de VTV gebruik van diensten van derden, met name Davilex. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de ledenadministratie van de VTV kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen of te wijzigen. De VTV zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de VTV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie, emailadres: secretariaat@vtv-langedijk.net

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Notitie: Dit Privacybeleid wordt aan de leden via de Wroeter van juni 2018 kenbaar gemaakt en daarnaast op de WEB-site van VTV-Langedijk geplaatst.

 

 

Langedijk, juni 2018