Huishoudelijk Reglement

VOLKSTUINDERSVERENIGING ”LANGEDIJK”

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit reglement bevat huishoudelijke regels die gelden voor alle leden van de Volkstuindersvereniging ”Langedijk”

Versie januari 2019

Artikel 1: lidmaatschap

1.Nieuwe leden die een volkstuin willen huren dienen dit schriftelijk aan te vragen bij het bestuur. In volgorde van binnenkomst kan het bestuur een kandidaat lid maken en een eventueel beschikbare tuin in huur aanbieden. Het lidmaatschap en de beschikbare tuin wordt door het bestuur aan het nieuwe lid schriftelijk bekend gemaakt onder verstrekking van de statuten en dit huishoudelijk reglement.

2.Leden worden geacht de inhoud van de statuten en huishoudelijk reglement te kennen en volgens deze regels te handelen.

3.Eventuele wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement worden in het verenigingsblad ”de Wroeter” bekend gemaakt. Na wijziging is het bestuur gehouden binnen een maand de gewijzigde statuten en/of het gewijzigde huishoudelijk reglement op de Website van de vereniging beschikbaar te stellen.

4. Van een nieuw lid zal een eenmalige borgsom voor de te huren tuin gevraagd worden van € 50.- per tuin van normaal 100m2 alsmede voor elke volgende tuin van normaal 100m2 die een lid in de toekomst gaat huren. Dit geldt per tuin van normaal 100m2 zowel voor een aansluitende tuin als voor een tuin elders op het complex. Zodra het betreffende lid de tuin opzegt en de tuin achterlaat conform het gestelde in artikel 1 lid 7 dit ter beoordeling aan het bestuur, ontvangt hij/zij de borgsom terug. Bij in gebreke stelling vervalt deze borgsom aan de vereniging ter vereffening van verwijdering- en/of saneringskosten.

5.Opzegging van een gehuurde tuin of tuinen kan alleen geschieden aan het einde van een boekjaar met inachtneming van een opzegperiode van twee maanden te weten voor 1 november van het betreffende jaar d.m.v. een schriftelijke bevestiging aan de secretaris. Bij te late opzegging is minimaal 1 kwartaal huur verschuldigd na het kwartaal waarin te late opzegging is gedaan. Ingeval van opzegging na 31 maart moet de gehele jaarhuur worden betaald. Bij opzegging geldt onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 7 over de tuin(en) die zijn opgezegd.

6. Indien er eigendommen op de tuin achterblijven bij beëindiging van het lidmaatschap heeft de vereniging het recht de tuin te ontruimen. Indien de beëindiging van het lidmaatschap het gevolg is van overlijden, zal de ontruiming niet eerder plaats vinden dan 3 maanden na de datum van overlijden, tenzij anders is overeengekomen met de nabestaanden.

7.Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of gehuurde tuin moet de gehuurde tuin leeg, dus schoon en zonder verontreiniging (ook van de bodem) worden opgeleverd. 

Onder leeg en schoon wordt verstaan: omgespit, vrij van onkruid en andere begroeiing, alsmede vrij van bomen, struiken en andere beplanting. 

Ook bouwwerken; kas en/of schuurtje, platte broeibak, afscheidingen van rasterwerken en dergelijke, tegelpaden etc. moeten zijn verwijderd. 

Bij in gebreke blijven zal de vereniging verwijdering- en/of saneringskosten in rekening brengen, alsmede zullen de werkuren en afvoerkosten in rekening gebracht worden met een minimumbedrag van € 50.–en komt de betaalde borgsom(men)te vervallen aan de vereniging, mede ter vereffening van verwijdering- en schoon opleveringskosten.

8.Indien bij beëindiging er een nieuwe kandidaat voor de leeg op te leveren tuin is, kan deze in onderling overleg met de vertrekkende tuinder de overname van bouwwerken en beplanting regelen. Bij overname kan het bestuur van de eventuele wachtlijst afwijken.

9.leden die onderling van tuin willen ruilen, moeten hun ruilvoorstel schriftelijk indienen bij het bestuur. Het bestuur zal dit voorstel beoordelen en zo snel mogelijk uitsluitsel geven. Het bestuur kan, gemotiveerd een ruil weigeren. Indien er nieuwe leden zijn die op de wachtlijst staan, dan hebben deze nieuwe leden voorrang bij het toewijzen van een tuin wanneer deze vrij is. (het begrip ”optie op een tuin” wordt met de nodige terughoudendheid toegestaan).

10.Het is niet toegestaan dat een lid die zijn/haar lidmaatschap van de vereniging de gehuurde tuin opzegt, deze tuin en eventuele opstallen ondershands aan een nieuwe huurder over doet zonder overleg met het bestuur.

Indien dit toch geschiedt, is het bestuur gerechtigd deze onderlinge afspraak c.q. “verkoop”, als deze niet past binnen het beleid van de vereniging, ongedaan te maken. De eventuele financiële schade die hieruit voort kan komen, zal voor rekening komen van het opzeggende lid.

11.Indien een lid een medetuinder regulier op zijn tuin laat werken dan is de medetuinder verplicht om lid van de vereniging te worden. 

ARTIKEL 2: het bestuur

1. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene ledenvergadering. Hij zorgt voor de goede verhoudingen tussen de (bestuurs-) leden en ziet toe op de naleving van de statuten, dit reglement en de door het bestuur genomen besluiten.

2. De secretaris is belast met de algehele correspondentie van de vereniging en maakt de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.

3. De penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging. Hij int de contributies, donaties, schenkingen, opgelegde boetes etc. De financiële gelden en bescheiden van de vereniging worden strikt gescheiden gehouden van zijn persoonlijke financiën. Op verzoek van het bestuur zal hij inzage geven van de boekhouding aan het bestuur, de algemene ledenvergadering, kascontrolecommissie of van overheidswege.

4. Opgave van kandidaten voor een bestuursfunctie kan tot een half uur voor de algemene ledenvergadering met een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

ARTIKEL 3: geldmiddelen

1. Kasmiddelen van de vereniging worden op een bank- of girorekening geplaatst. Bij een positief bank- en of girosaldo zal in overleg met het bestuur een deel van de middelen op een rente- en/of internet rekening worden geplaatst. Beleggen met het geld van de vereniging is niet toegestaan.

2.De tuinhuur is een jaarlijkse vaste vergoeding per m2 tuin. Deze vergoeding is voor alle leden gelijk. Er zal naar worden gestreefd om de totale opbrengst van tuinhuur gelijk te houden aan de tuinhuur, die de vereniging aan de Gemeente Langedijk afdraagt.

ARTIKEL 4: verplichtingen en bepalingen op het complex

1.Ieder lid neemt de verplichting op zich om mee te werken op het tuincomplex o.a. om algemene opruim- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het jaarlijks aantal (verplichte) werkuren wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Door het bestuur wordt een schema samengesteld waaropleden de datum vanhunwerkbeurt kunnen zien. Indien een lid verhinderd is op de ingeplande datum zijn werkbeurt te verrichten dient hij zich van tevoren af te melden bij de tuin-coördinatorof de secretaris. Vervolgens wordt er een nieuwe datum voor de verplichte werkbeurt gepland. Bij regelmatig verzuim zonder afmelding van te voren en/of geldige redenen kan het bestuur overgaan tot royement.

2.Ieder lid zal er voor waken overlast te veroorzaken op het gehele tuincomplex.

3.Het is verboden de tuin van een ander lid zonder zijn/haar toestemming te betreden. Bij het uitoefenen van hun functie mogen bestuursleden iedere tuin, kas of schuurtje betreden en inspecteren.

4.Het is voorts verboden om luidruchtige muziek te maken, te collecteren, reclame te maken en gedurende de nacht op het complex te verblijven.

5.Gereedschap in eigendom van de vereniging kan niet voor eigen gebruik worden meegenomen, uitgezonderd het gebruik van de aanhanger met eigen kenteken. Hiervoor geldt dat deze door de leden gebruikt kan worden voor eigen rekening en risico, dus een eventuele bekeuring en/of schade aan de aanhanger komt voor rekening van de gebruiker. De schade zal door de gebruiker bij een deskundig/professioneel bedrijf verholpen moeten worden. De gebruiker dient tevens in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B-E

ARTIKEL 5: bepalingen bij het tuinieren op de volkstuin

1.Een volkstuin is een perceel grond op het complex van de vereniging en is bedoeld voor het telen van aardappelen, groenten, fruit, bloemen en heesters. Elke tuin is begrensd door een heg of doorlopend hoofdtegelpad. Deze hagen en tegelpaden horen bij de inrichting van het complex en mogen niet worden veranderd. Elke tuin dient voorzien te zijn van een tuinnummer, toegewezen door het bestuur.

2.De tuin mag niet aan derden voor gebruik worden afgestaan of (delen daarvan) worden onderverhuurd.

3. Ieder lid is vrij in de manier van bewerken van de tuin, beplantingskeuze en teelt van gewassen met dien verstande dat de medetuinders geen overlast wordt aangedaan. De bewerking mag niet leiden tot grondbederf. Tevens zal nauwkeurig de hand worden gehouden aan de voorschriften en bepalingen van het bestuur en de Plantenziektekundige Dienst.

4. Alleen door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) gekeurde aardappelen mogen worden geteeld. De teelt van aardappelen mag maximaal op 1/3 van de tuin, inclusief de daarop aanwezige bebouwing. Door het bestuur wordt aangegeven welk deel, (voor, midden achter) het betreffende jaar van toepassing is.

5. Ieder lid zal de tuin ordelijk bewerken, paden, sloten, greppels, hagen, etc. inclusief de potentillahaag die aan de tuin grenst, deze dient gras en onkruidvrij gehouden te worden.

6. Het snoeien van de potentillahaag komt voor rekening van de vereniging en zal 2x jaarlijks geschieden tot op een hoogte van ongeveer 50 cm. en een breedte van 30 cm. Daarnaast dient elk lid de helft van het pad grenzend aan zijn/haar tuin onkruidvrij te houden. Na toestemming van het Bestuur is het individuele leden ook toegestaan de potentillahaag, grenzend aan zijn/haar tuin zelf te onderhouden, mits daarbij de eerder in dit artikel genoemde maten worden aangehouden.

7. Het storten van afval in de ruimste zin (koolstronken, puin, glas, hout, etc. is op geen enkele plaats op het complex toegestaan. Compost en/of mest moet achter op de tuin worden verzameld.

8. Op de tuin mogen geen dieren worden gehouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het houden van bijen, waarbij het maximale aantal kasten per imker gesteld wordt op 5 kasten. De opstelling van de kasten dient zodanig te zijn dat de overige tuinders geen hinder ondervinden bij het in- en uitvliegen van de bijen.

9. Het verbranden van afval is niet toegestaan, ook niet het verbranden in een vuurkorf of een ton.

10. Het is niet toegestaan gladiolen en gladiool-achtingen op de tuin te planten, ter voorkoming van rolmozaïek in de bonen.

11. Het is niet toegestaan niet consumptie-vruchtdragende loof- en naaldbomen op de tuin te planten. Voor zover reeds aanwezig dienen deze regelmatig tot op een hoogte van 1,75 meter te worden teruggesnoeid.Overhangende bomen, boomtakken en struiken dienen te worden teruggesnoeid zodat een medetuinder hier geen hinder van ondervindt. Dit geldt ook voor de hoogte van bomen en struiken.

12. Tuinafscheidingen, waaronder hagen mogen een maximale hoogte hebben van 100 cm. en een breedte van 30 cm. Het is niet toegestaan hekwerken of andere tuinafscheidingen grenzend aan de potentillahaag aan te brengen. 

Een tuinafscheiding langs een openbaar tussen pad dient aan beide zijden een afstand van het pad te hebben van minimaal 20cm. Bovendien dient men zorg te dragen voor een onbelemmerde doorgang van het tussen pad. Nieuw aan te planten dwarshagen rondom een gehuurde tuin zijn niet toegestaan.

13. Het is niet toegestaan stimulerende en/of verdovende middelen zoals hennepplanten te verbouwen of op de tuin te hebben.

14. Conform de laatst geldende huurovereenkomst met de Gemeente Langedijk is het gebruik van  chemische onkruidverdelgers niet toegestaan.

ARTIKEL 6: bepalingen t.a.v. kassen en bouwwerken

1.Voor een bouwwerk en/of kas hoger dan 75 cm. is schriftelijke toestemming van het bestuur vereist. De aanvraag moet ook schriftelijk worden ingediend, voorzien van een plattegrond van het bouwwerk en de plaats waar het bouwwerk gepland is. Daarnaast is een beschrijving vereist van de toe te passen materialen en het te bebouwen grondoppervlak.

2. De maximale te bebouwen oppervlakte voor een kas of schuurtje bedraagt 20% van de oppervlakte van de tuin per tuin van normaal 100m2. Tevens zijn de volgende afmetingen van toepassing: een kas max. 30m² en een schuurtje max. 8m².

3. Goedkeuring van de aanvraag wordt schriftelijk medegedeeld met eventuele wijzigingen voor de uitvoering. Bij afwijkende uitvoering wordt een onmiddellijke bouwstop ingesteld.

4. Bij alle bouwwerken dient men er voor te zorgen dat het onderhoud aan de hagen niet belemmerd wordt.

5. Bij nieuwbouw van een kas of een schuurtje wordt elk bouwwerk separaat een borg geheven. De hoogte van deze borg wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Deze borg wordt bij beëindiging van het lidmaatschap teruggegeven als de tuin leeg wordt opgeleverd, of indien het bouwwerk om een andere reden is verwijderd. Bij overname van een kas en/of schuurtje dient de nieuwe eigenaar ook deze borg te betalen.

6. Elk bouwwerk dient goed te worden onderhouden (geen scheefstand, goed in de verf, ruiten niet gebroken etc.

7. Een kas en/of een schuurtje wordt mede vanwege gemeentelijke verordening op eigen risico geplaatst.

OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN VASTGESTELDE TARIEVEN EN TIJDEN:

Contributie (jaarlijks)                                              € 40.—

Minimale donatie donateur (jaarlijks)                   € 15.—

Inschrijfkosten lidmaatschap                                € 10.—

Borg bij kas of schuurtje                                        € 50.—

Tuinborg bij nieuw lidmaatschap                         € 50.—  per tuin van normaal 100m2

Sleutelborg wc en/of kruiwagenopslag                €  5.—

Huur aanhanger per dagdeel(BE-rijbewijs)           € 10.—

6 uur per jaar op 2 zaterdagochtend  van 9.00 – 12.00 uur

 

Dit herzien huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 18 januari 2019.

Alle voorgaande uitgaven komen hiermede te vervallen.

Was getekend 19 januari 2019:

Voorzitter:                                                    Secretaris:

S.Koopman                                                  Functie vacant en daarom niet getekend