Geschiedenis

1974

Langedijk – Het idee om een vereniging voor volkstuinders op te richten in Langedijk blijkt goed te zijn ingeslagen. Nog maar nauwelijks opgericht heeft het bestuur het veertigste lid al kunnen inschrijven. Om iedereen aan een verantwoord stukje tuin te helpen is anderhalve hectare nodig. De vereniging heeft bij het gemeentebestuur evenwel een verzoek ingediend om drie hectare grond beschikbaar te krijgen. Naast de 12.000 vierkante meter voor tuinaanleg is grond nodig voor paden, parkeerterrein en een boomsingel met een gebouw als gezamenlijke bergplaats (nog eens 4000 m2)

Met het oog op de uitbreiding van het ledental, als gevolg van de groei van de gemeente, wordt anderhalve hectare in reserve gehouden. Een alleszins verantwoorde aanvraag. Het antwoord van burgemeester en wethouders aan het bestuur van de volkstuinvereniging luidde onder andere: Voor een complex met een meer permanent karakter hebben wij een beroep gedaan op de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling, die heeft toegezegd haar best te zullen doen, maar nog niets concreet kon toezeggen.

 

Randweg

In de op 29 april 1974 gehouden gemeenteraadsvergadering waarin het verzoek van de volkstuinvereniging ter sprake kwam, wees het raadslid F. Aarts op de mogelijkheden, die met betrekking tot een te realiseren complex aan de Oostelijke Randweg voor handen zijn.

Het raadslid vond het tijd worden, dat de groenarme gemeente Langedijk nu eens serieus gaat denken aan een “stadspark” en daarvoor b.v. voorlopig voor de tijd van 5 of 10 jaar, 8 of 10 ha. grond huurt.

Tussen Ringvaart, Langebalkweg, Oostelijke Randweg en het naar de Provinciale weg gericht industrieterrein ligt een gebied van pl.m. 48 ha, dat voor agrarische doeleinden wordt verkaveld. Drie en een halve ha. hiervan, gelegen achter het kantoor van de ruilverkaveling aan de Oostelijke Randweg wordt binnenkort benut voor een te graven bergingsplas voor overtollig hemelwater, met daaromheen een groengordel.

 

Afsluiting

Als de gemeente deze 48 ha. bij de toedeling in het kader van de ruilverkaveling in handen zou kunnen krijgen, kan het nuttige met het aangename worden verenigd. De plas is voortreffelijk te combineren met het gewenste park, waarvan het bijvoorbeeld samen met een hertenkamp, een vogel volière, etc. een afwisselend geheel zou kunnen vormen.

Het park zou voorts een prachtige afsluiting kunnen vormen van de gehele bebouwing aan de Oostkant van de Dorpsstraat, tussen Koog en Provinciale weg.

De vereniging van volkstuinders kan en passant haar wens in vervulling zien gaan op grond, grenzend aan dit park. Het park heeft nu al enkele jaren de aandacht van het college van burgemeester en wethouders, maar het zal in deze uiterst dilligent moeten blijven wil het de goede kans op verwezenlijking van de lang gekoesterde wens, die nu dichterbij is dan ooit, niet voorbij zien gaan.

Zo kunt u lezen, dat de volkstuindersvereniging in die jaren zowel voor de Gemeente politiek als voor de plaatselijke pers bezighield.

 

Stef Koopman.